”Blir det köpläge på börsen under hösten…?”

När oväntat höga inflationssiffror i USA presenterades andra veckan i juni skapade detta en smärre chockvåg på de finansiella marknaderna och börserna föll handlöst de kommande dagarna. Nedgången för den svenska börsen (OMXS30) blev 11 % och den resterande delen av juni blev en skvalpig och volatil period där bottenläget testades flera gånger men utan att detta bröts mer än högst tillfälligt.

Den första juli inträffade dock en positiv scenförändring och sommaruppgången tog sin början. Det var ingen slump att börsen började ändra riktning just denna dag utan det som skapade optimismen var en distinkt nedgång för de långa räntorna i både USA och Sverige.

Marknaden ändrade inställning och såg det som fullt möjligt att inflationen nu kunde ha nått sin topp och att den amerikanska centralbanken till och med kunde börja sänka räntan igen redan under 2023. När börsen sedan fick mer bränsle av överraskande bra rapportperioder både i USA och Sverige så ökade riskaptiten markant med stigande kurser som följd.

Om vi studerar Sverige så ser dock sommaruppgången inte imponerande ut. Nedgången på 11% skedde på lite mer än en vecka under hög volym, men återhämtningen av denna nedgång har tagit närmare sju veckor under huvudsakligen låg volym. I starka och positiva trender vill man se precis motsatt beteende, dvs. återhållsamma och försiktiga nedgångar under låg volym och sedan uppgångar med kraft och styrka under tilltagande volym.

Hela sommaruppgången i Sverige har bara lyckats reparera en dryg nedgångsvecka och frågan är nu om det finns fortsatt uppgångspotential på börsen eller om det är dags att tacka för kaffet, öka likviditeten och invänta en ny nedgångsfas som kan innebära attraktiva köptillfällen. Vi återkommer till detta i slutsatsen, men låt oss först göra en global utblick.

Som alltid är det USA som har den globala ledarrollen avseende börsutvecklingen och här var vi sett en betydligt mer robust och kraftfull uppgångsperiod. Som i Sverige föll USA handlöst under andra veckan i juni, men har sedan uppvisat en imponerande stark börstrend som med råge har återhämtat nedgången i juni.

När majoriteten av de stora teknologibolagen som Apple, Google, Microsoft och inte minst Amazon presenterade positiva rapporter, den amerikanska ekonomin visade starka siffror som minskade risken för en kännbar lågkonjunktur och räntorna trots detta bara steg marginellt så blev det nästan börseufori.

S&P 500 ligger nu på en högre nivå än före krigsutbrottet, men efter en period med tydligt fallande långräntor ser det ut som att ränteutvecklingen ånyo börjar dra sig uppåt. Uppgångstakten under våren hade en orimligt brant och långsiktigt ohållbar lutning och en korrigering av den branta räntetrenden var nästan naturlagsbunden.

Från en lägsta nivå om 2,5% har den amerikanska tioåriga räntan nu stigit till 2,9% och skulle den fortsätta upp över 3% och indikera att den långsiktigt stigande räntetrenden är intakt vore det förvånande om detta inte skapade nervositet på de finansiella marknaderna.

S&P 500 har stigit med runt 15% den senaste månaden och fortsätter den amerikanska börsen upp med oförminskad styrka så får vi se en ny ”all time high” före september månads utgång och detta är inget scenario som bär sannolikhetens prägel.

Från april 2021 till april 2022 så pendlade S&P 500 i ett tradingintervall och bildande en toppformation innan detta långvariga intervall bröts på nedsidan efter Rysslands invasion av Ukraina och tilltagande inflationsoro. Det gjordes stora volymer under ovanstående tidsrymd och ett stort antal placerare vill nu gärna komma ut sina förlustaffärer från denna period samtidigt som de som köpt runt sommarens bottenläge gärna vill realisera vinster.

S&P 500 har nått upp till botten av ovanstående toppformation (se diagram) och vid denna nivå finns det sålunda ett påtagligt stort latent utbud som nästan alltid medför ett betydande motstånd att passera.

Med all den osäkerhet om tillväxt, konjunktur, inflation och ränteutveckling som för närvarande präglar de finansiella marknaderna tror vi inte att varken USA, Europa eller Sverige efter sommaruppgången har kraft för vidare uppgång utan att batterierna först laddas om.

Vi ser dock en god sannolikhet att den svenska och övriga börser har etablerat en långsiktig bottennivå som inte kommer att underskridas, men att utvecklingen under hösten kan bli volatil med risk för kurstapp ned mot tidigare bottennoteringar.

Det är för tidigt att peka med hela handen, men vår bedömning är att höstens börsutveckling har förutsättningar att mejsla ut en mer stabil bottenfas från vilken en långsiktig börsuppgång sedan kan ta sin början.

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier