”Håller börsen på att bilda en bottenfas..?”

Vi skrev föregående vecka att om USA mot förmodan och med kraft och volym passerade den senaste toppnivån runt 4 300 punkter så skulle spelplanen ändras och vidare uppgång stå för dörren.

Vi såg ett sådant scenario som mindre troligt, men ansåg däremot att börserna sannolikt hade etablerat långsiktiga bottennivåer. Det föreföll dock sunt att ha hög beredskap för att utvecklingen under hösten kunde bli påtagligt volatil där de tidigare bottennoteringarna kunde utmanas och även tillfälligtvis underskridas.

USA (S&P 500) nådde upp till 4200 punkter och efter den amerikanske centralbankschefens oväntat ”hökaktiga” tal föregående fredag så tvärvände USA nedåt och har på bara fyra dagar tappat närmare 6 %. Marknaden var oförberedd på budskapet att räntehöjningarna kommer bli av sådan karaktär att de blir smärtsamma för både privatpersoner och företag, men att detta kraftfulla agerande är nödvändigt för att knäcka inflationen på allvar.

Efter Jerome Powells tal föll S&P 500 med över 3% och de långa räntorna avancerade uppåt.  Man bör uppmärksamma att den svenska tioårsräntan nu utmanar toppnivåerna från försommaren medan den amerikanska motsvarigheten har klättrat upp mindre och dessutom i en lugnare takt.

Kortsiktigt ser det ut som om den svenska tioårsräntan har stigit för mycket och för snabbt och nu behöver pausa/rekylera. Ur ett något mer långsiktigt perspektiv ser det istället ut som om räntan konsoliderar och samlar kraft inför uppgång till nya toppnivåer.

Den svenska börsen (OMXS30) har tappat något mindre än USA sedan föregående vecka, men detta är fullt logiskt då sommarens uppgång i USA var betydligt kraftfullare. S&P befinner sig nästan 9 % över årslägsta, men motsvarande siffra för Sveriges del är mindre än 4%. Ser vi på Europa så läget detsamma i Tyskland medan Europa som helhet har snäppet större avstånd till årets lägstanivå.

Med all den osäkerhet om tillväxt, konjunktur, inflation och ränteutveckling som för närvarande präglar de finansiella marknaderna är det inte förvånande att börserna i USA, Europa och Sverige uppvisar nervositet, volatila och svårprognosticerade kursrörelser.

Lyfter vi blicken kan vi dock konstatera att årets börsnedgångar nu bör ha prisat in mycket av de negativa omvärldsfaktorerna och att marknaden brukar ha en förmåga att fokusera på den framtida ekonomiska utvecklingen, vilket innebär att en lågkonjunktur av mildare slag nu ”ligger i kurserna” och inte lär ha någon negativ börspåverkan.

Det finns dock ett antal svårbedömda variabler som risk för förvärrad energikris under vintern med en ännu mer svårbemästrad inflation som följd, en oväntad utveckling i kriget av negativ karaktär, en lågkonjunktur som blir värre än väntat etc. etc. och det tar tid innan oron och osäkerheten minskar och ersätts av mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen. Medan detta förlopp värker ut lär vi få leva med svårbemästrade kurssvängningar som får investerarkollektivet att pendla mellan missmod och hoppfullhet.

När börsen under en längre tid befinner sig i ett tradingintervall så är den viktiga frågan om marknaden ackumulerar (bildar en bottenformation) eller distribuerar (bildar en toppformation). Det är vanligt att stora aktörer bygger upp eller säljer av sina innehav i aktier under en längre tid.

Man vill ogärna i onödan störa prisbilden och detta agerande bidrar till att skapa tradingintervall där större placerare har bestämt sig för att kontinuerligt försöka sälja i toppen av intervallet (vid toppformationer) eller regelbundet köpa vid botten av rådande intervall (vid bottenformationer).

Vår bedömning är att den svenska börsen sannolikt befinner sig ett tradingintervall som är en bottenformation under bildande, dvs. en ackumulationsfas där institutioner successivt bygger på sina aktieinnehav till vad de anser är långsiktigt attraktiva kurser. På den svenska börsen ser vi ett intervall med en bottennivå runt 1850 – 1900 punkter (nu 1920).

Det är för tidigt att peka med hela handen, men vi tror som tidigare att höstens volatila börsutveckling har förutsättningar att utkristalliseras till en bottenfas från vilken en mer långsiktig börsuppgång sedan kan sin början. Det är dock tillrådligt att än så länge ha en betryggande likviditet och vara beredd på att ovanstående bottennivå mycket väl tillfälligt kan underskridas med en minipanik som följd innan marknaden efterhand blir så lugn och stabil att den ger goda förutsättningar för en positiv börsutveckling.

 

C-G Gyllenram

Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier