”Ränteuppgång och konjunkturoptimism…”

Vi skrev föregående vecka att bilden över börsernas utveckling efterhand kommer klarna och utkristalliseras, men att man tills vidare fick leva med den motsägelsefullhet och osäkerhet som råder och vara inställd på vi har en krokig och volatil börsvandring framför oss.

Vad gäller den globala ränteuppgången så visar denna inte tecken på att mattas av utan den har först ändrats från att röra sig sidledes till att istället trenda uppåt för att nu visa en accelererande tendens mot högre höjder, vilket ger fortsatt skäl till en försiktig inställning avseende börsutvecklingen.

I USA tangerade tvåårsräntan föregående vecka toppen från början av november, men efter en kort paus har uppgången fortsatt uppåt och med marginal passerat novembertoppen.

Den amerikanska tioårsräntan har envist strävat norrut under större delen av februari, varför det mest sett ut som en tidsfråga innan denna också ska skynda förbi sin senaste toppnivå. Efter en kortare kraftsamlingspaus började denna ånyo stiga under gårdagen och utmanar nu nästan årshögsta.

Den breda inflationen i Europa minskade visserligen från 8,6 till 8,5% i gårdagens mätning, men den så kallade kärninflationen, där energi- och livsmedelspriserna inte ingår steg mer än väntat. Det är detta inflationsmått som styr ECB:s räntepolitik och en kommande räntehöjning på mindre än 0,5% förefaller därmed som utesluten och indikationer om ytterligare räntehöjningar framstår är sannolika vid nästa räntemötet.

Reaktionen på inflationsutfallet var klart återhållsamt med en försiktig nedrekyl på några räntepunkter, men efter en oavbruten rusning uppåt för både de europeiska två- och tioårsräntorna den senaste månaden hade marknaden spänt bågen så hårt att utfallet redan var intecknat.

Det är motsägelsefullt att både den svenska och tyska börsen bara rört sig sidledes och inte nedåt med hänsyn till ränteutvecklingen. Det verkar som att marknaderna bestämt sig för att inflationen och räntan är så nära sina långsiktiga toppnivåer och att konjunkturen med draghjälp från Kina är så nära sin långsiktiga botten att det trots den rådande osäkerheten är köpläge.

Studerar vi den börs som står för runt två tredjedelar av världens samlade börsvärde ser vi dock en annan bild. I USA, S&P 500, råder en i det närmaste perfekt korrelation mellan ränte- och börsutvecklingen. Den andra februari nåddes den senaste börsstoppen och samma datum nådde tioårsräntan sin botten efter mer än tre månaders nedåtgående tendens. Sedan dess har S&P 500 tappat som mest 6,5% medan tioårsräntan har stigit från 3,3 till 4,05%.

Betraktar vi det kursmässiga beteendemönstret för Big Five dvs. Apple, Amazon, Google, Meta (Facebook) och Microsoft ger detta ingen tydlig vägledning om den kommande börsutvecklingen i USA. Apple och Microsoft rör sig sidledes under hög volatilitet med viss negativ tendens. En välvillig tolkning avseende Amazon och Google är de kan befinna sig i bottenfaser och endast Meta strävar uppåt även om det krävs mer än 100% av uppgång från dagens nivå för att nå till gamla höjder.

S&P 500 skapade ett positivt trendbrott i slutet januari, men förutsättningarna för att detta ska vara beständigt är att den pågående nedgången är av tillfällig och kortvarig natur, vilket är tveksamt med accelererande räntor. Den hittillsvarande rekylen på strax över 6% reser frågan om USA är på väg att falla tillbaka in i sin nedåtgående trend. Skulle rekylen utökas med ett par procent på nedsidan i samklang med ytterligare stigande räntor är risken betydande att trendbrottet falsifieras och får skjutas från framtiden.

Hittills har de börstapp vi har sett i Europa och Sverige mest sett ut som hälsosamma rekyler i positiva trender och det kan visa sig att så är fallet beroende på stigande köpintresse för konjunkturkänsliga storbolag.

Detta bör dock inte tas för givet då indexnivån 2200 punkter för svenska OMXS30 (storbolagsindex) utmanats fyra gånger under februari och varje uppstuds mött motstånd på kontinuerligt lägre nivåer, men industribolag som Assa, Alfa, Sandvik, SKF och Volvo är stabila och motverkar en indexnedgång.

När vi studerar börserna i Asien får vi ingen större vägledning från dessa marknader som inklusive Indien inte uppvisar några tydliga trender. Undantaget är Kina som ser kursmässigt intressant ut och här finns det mycket att ta igen då toppnivån nåddes redan 2007 och nuvarande index befinner sig – sexton år senare – 45% under denna nivå.

Skulle långräntorna börja accelerera uppåt tror vi inte att börskurserna orkar hålla emot och då finns det risk för kännbara börsrekyler även i Tyskland och Sverige. Om Atlantas Fed-chef får rätt i sitt uttalande att Federal Reserve börjar pausa räntehöjningarna redan i sommar (vilket fick S&P att vända upp i den sena handeln) och börsrekylen i USA därmed kanske är över så kan detta däremot skapa börsoptimism.

Vi tror som tidigare att innevarande år lär bli en krokig och volatil börsvandring, men som helhet kan året mycket väl kan sluta i dur för när marknaderna väl blir övertygade om att räntorna långsiktigt toppat ut kan vi se fram emot en börsoptimism av ihållande karaktär.

C-G Gyllenram 

Ability Asset Management

 

 

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier