Tvekan eller kraftsamling på börserna?

Vi skrev föregående vecka att förutsatt att den resterande rapportperioden utvecklades väl och att kursrörelserna började normaliseras så var vår bedömning att vi sannolikt bara sett en tillfällig utskakning på marknaderna. Med den givna brasklappen avseende den närmaste tidens flöde av siffror och prognoser var vi bekväma med vårt kursmål för den svenska börsen (OMXS30) på 2100 punkter (då 1971), dvs. en uppgång på 6-7%.

Rapportperioden har nu passerat zenit och även om det återstår ett antal viktiga delårsrapporter är det fullt möjligt att bilda sig en uppfattning om utfallet. Självklart skapar pandemin osäkerhet och grumlar prognosförmågan, men den övergripande bilden är att de rapporterande bolagen i majoriteten av fallen motsvarat eller överträffat förväntningarna.

Förväntningarna inte minst på verkstadsbolagen har varit höga och trots genomgående bra siffror från bl.a. Atlas, Epiroc, Hexagon, Sandvik, SKF och Volvo så blev det inga klang och jubelföreställningar på deras rapportdagar. Det blev å andra sidan inte heller några större kursbesvikelser utan balanserade reaktioner, vilket snarast tillhör undantagen vid rapportsläppen. Den positiva grundtrenden för verkstadssektorn är intakt, men med inslag av vinsthemtagningar där vi ser en viss sektorrotation mot klassiska värde- och tillväxtbolag.

Årshögsta för den svenska börsen uppnåddes förgående måndag. Efter nervositet hos investerarkollektivet i spåren av de dramatiska kursrörelserna i det amerikanska bolaget Gamestop och påtaglig oro för ”bubbeltendenser” på marknaderna tappade dock den svenska börsen, OMXS30, runt 3,5 %. Detta beteende och kursrekyl var likartat i både Europa och USA.

Därefter har marknaderna visat stigande tendenser och utmanar sina tidigare toppnivåer. Det är dock tydligt att det finns en viss tvekan bland placerarna om det verkligen finns kraft att lyfta till nya årshögsta eller om det föreligger risk för en ”överrullning” med kurser som faller under föregående veckas bottennivåer.

Vi återkommer till vår syn på den svenska börsen i vår slutsats men först en global utblick. En makroekonomisk fråga i blickpunkten är ränteutvecklingen och då främst i USA.

Den korta och centralbanksstyrda räntan är fastspikad strax ovanför nollstrecket, men 10-årsräntan visar däremot en tydligt stigande tendens om än från mycket låga nivåer. Före Covid -19 befann sig denna ränta i närheten av 2,0 % för att som lägst handlas runt 0,50 % och i nuläget noteras runt 1,15 %.

Vi studerar kontinuerligt metall- och oljepriserna och noterar att oljan visar fortsatt styrka med en uppgång på över 60 % sedan bottennivån i början av november och att basmetallerna efter en långvarig uppgång nu befinner sig i en konsolidering/rekylfas. Även så kallade ”soft commodities” som t.ex. jordbruksprodukter har visat markanta uppgångar sedan bottennivåerna i augusti med majs upp 80 %, sojabönor upp 60 %, vete upp 30 % och bomull upp 35 %. Med hänsyn till att dessa produkter är bland världens mest använda uppstår naturligtvis frågan hur de breda och omfattande prisuppgångarna påverkar de långfristiga räntorna. Därtill kan läggas markanta prisuppgångar för fraktraterna och effekterna av USA:s kommande stimulanspaket.

Skulle den amerikanska 10 –årsräntan röra sig ända upp mot 1,5 % så lär detta dock ske på basis av en positiv ekonomisk tillväxt och inflationstendenser som inte är räntedrivande. Starka råvarupriser är generellt inte en faktor som får den amerikanska centralbanken att höja räntan, men skulle 10 –årsräntan börja accelerera uppåt i oväntat hög takt kommer detta, inte minst psykologiskt, skapa oro och risk för börsnedgång, varför vi nogsamt kommer bevaka ränteutvecklingen framöver.

Studerar vi den breda USA-marknaden (S&P 500), det smalare och teknikorienterade indexet Nasdaq 100, Tyskland eller Europa som helhet så är beteendet ovanligt samstämmigt. Alla marknaderna har visat styrka och lyckats återhämta föregående veckas rekyler till den grad att de nu utmanar sina tidigare toppnivåer. Detta är positivt, men innebär samtidigt att börserna blivit överköpta och att de kortsiktigt stigit för mycket och för snabbt.

Den beteendemässiga analysen blir denna gång ovanligt tydlig. Lyckas börserna bita sig fast runt de uppnådda nivåerna alternativt uppvisar modesta rekyler indikerar detta ett underliggande starkt och brett köpintresse, vilket innebär att förutsättningarna är klart goda för att vi efter en konsolideringsfas får se fortsatt stigande börser.

Visar sig det däremot att den senaste tidens uppgång saknar kraft och stöd och att indexen vänder ned under föregående veckas lägstanivåer så är en nedgångsfas etablerad. Vår bedömning är att sannolikheterna överväger för det positiva scenariot och vi är därmed fortsatt bekväma med vårt kursmål för den svenska börsen (OMXS30) på 2100 punkter (nu 2006), dvs. en uppgång på 4-5 %.

C-G Gyllenram, Ability Asset Management

Prenumerera på veckobrevet

Du erhåller vårt veckovisa, kostnadsfria och reklamfria marknadsbrev. Din e-mailadress behandlas konfidentiellt.

Följ oss på sociala medier

Populära artiklar

Populära kategorier

Categories